Algemene Voorwaarden Vinho do Porto
Identiteit van de ondernemer

Statutaire naam: Portspecialisten v.o.f.
Handelsnaam: Vinho do Porto
Laan van Neder Helbergen 9 te Zutphen
Emailadres: info@vinhodoporto.nl
Tel: 085-7600228
KvK-nummer: 57437718
BTW nr: NL8525.79.585.B01
IBAN: NL74ABNA0484377264

Algemeen

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vinho do Porto en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Vinho do Porto en consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken.
2.    Algemene voorwaarden eventueel gesteld door de koper worden niet geaccepteerd.
3.    Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
4.    Vinho do Porto levert geen producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar oud. Consument verklaart de verplicht in te vullen geboortedatum tijdens het bestelproces naar waarheid in te vullen, c.q. ingevuld te hebben.

Het aanbod & betaling

1.    Een aanbod door Vinho do Porto is vrijblijvend, tenzij een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Eventuele kleine wijzigingen tussen het product en afbeelding geven geen recht het product te weigeren c.q. de overeenkomst te ontbinden en/of een schadevergoeding te vorderen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.    Mocht een product onverhoopt niet meer levervaar zijn, zal Vinho do Porto de consument zo spoedig mogelijk informeren. Eventuele reeds gemaakte betalingen worden binnen 14 dagen teruggestort op de desbetreffende rekening.
4.    Vinho do Porto kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.    Het aanbod wordt gedaan inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.
6.    Vinho do Porto levert aansluitend op vooruitbetaling, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken. Betaling is mogelijk door overboeking, IDEAL betaling, Sofort Banking, of via Paypal.
7.    Vinho do Porto houdt zich het recht voor een bestelling van een ieder te weigeren of extra eisen te verbinden aan een bestelling. Eventuele weigeringen of aanvullende eisen worden zo spoedig mogelijk aan de consument mede gedeeld.
8.    De overeenkomst komt tot stand wanneer de consument de opdracht aan het einde van het bestelproces bevestigd c.q. de betaling gedaan heeft. De overeenkomst wordt door de ondernemer bevestigd middels een bevestigingsmail.

Herroepingsrecht

1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.    De consument kan de goederen tijdens de bedenktijd alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele ongeopende doos geretourneerd worden.
3.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
4.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
5.    Wanneer een deel van de bestelling wordt geretourneerd, komen de kosten van terugzending voor rekening van de koper. Voor het deel wat teruggestuurd is zal Vinho do Porto de hiervoor betaalde gelden terugstorten, met in achtneming van lid 2. Wanneer het totale bedrag van de reeds gemaakte  order hierdoor wordt verlaagt dat er andere verzendkosten van toepassing zijn, worden deze ingehouden op het terug te storten bedrag (zie hoofdstuk levering)

Levering

1.    De standaard bezorgkosten zijn €5,90 incl. BTW. Bij een bestelling van meer dan €40,- wordt er een korting verstrekt van 50% op de bezorgkosten. Bij een bestelling van meer dan €80,- worden er geen bezorgkosten gerekend.
2.    Vinho do Porto levert uitsluitend in de Europese Unie, tenzij in gezamelijk overleg anders bepaald wordt.
3.    Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven leveradres. Indien er tijdens de bezorging niemand thuis is, kan het pakketje bij 1 van de buren afgeleverd worden.
4.    Vinho do Porto tracht te leveren binnen drie werkdagen. Echter heeft Vinho do Porto het recht uiterlijk binnen 14 dagen te leveren, tenzij anders is afgesproken. Mocht de levertijd van meer dan 14 dagen voor koper niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Eventuele vertraging bij levering geeft geen recht tot schadevergoeding
5.    Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is wordt er contact met de koper opgenomen over de levertijd.

Opschorting en ontbinding

1.    Vinho do Porto is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Vinho do Porto goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten.
2.    Vinho do Porto is verder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Vinho do Porto kan worden gevergd.
3.    Indien Vinho do Porto overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Gebreken

1.    Na ontvangst van de producten is de consument gehouden het geleverde te onderzoeken.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, zijnde 10 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd
3.    De koper dient Vinho do Porto in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen behandeld gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5.    Ingeval van gegronde en tijdig gemelde klacht(en) zal Vinho do Porto de geleverde producten vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de koper te voldoen.
6.    Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de door Vinho do Porto gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper.

Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.    Onverminderd het recht van Vinho do Porto een geschil voor te leggen aan een bevoegde rechter.